maandag 27 juli 2009

Is een geadopteerde een allochtoon?"Goede middag. Mijn naam is Antoon, maar niet allochtoon!" Voor alle duidelijkheid begin ik eerst met een paar definities online uit het encyclopedisch woordenboek.

Migrant: Iemand die vanuit een ander land geëmigreerd is om in een nieuw land langdurig of definitief te verblijven en te werken. In België is de term verengd tot allochtonen van niet-Europese afkomst, meer in het bijzonder mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst, die in het kader van gastarbeid naar België zijn gekomen.

Allochtoon: Neologisme, tegengesteld aan ‘autochtoon’ of oorspronkelijke bewoner. Term die opgeld maakt en die neutraler is dan het woord ‘migrant’. Drukt uit dat de persoon, zijn ouders of grootouders uit een ander land afkomstig zijn. Het merendeel van de allochtonen hebben een permanent verblijfsstatuut. Iemand van wie ten minste een van de ouders in het buitenland is geboren.

Vreemdeling: Juridische term voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft en die, naargelang het statuut, kan ingeschreven zijn in een bevolkings-of vreemdelingenregister. Niet wenselijk als ermee verwezen wordt naar allochtonen in het algemeen, omdat de aanduiding ‘vreemdheid’ benadrukt. Een vreemdeling heeft geen vestigings- of verblijfsvergunning en is niet woonachtig in de EU.

Buitenlander: Juridische term voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft en die, naargelang het statuut, kan ingeschreven zijn in een bevolkings-of vreemdelingenregister. Niet wenselijk als ermee verwezen wordt naar allochtonen in het algemeen, omdat de aanduiding ‘vreemdheid’ benadrukt. (kan ook voor toeristen gebruikt worden). -forensis -Persoonsbenamingen -vreemdeling -uitlander -behorend tot een ander land -barbaar bij de Romeinen. Een `buitenlander` of `vreemdeling` is iemand die niet in het bezit is van de nationaliteit van het land waar hij/zij verblijft. Het woord buitenlander heeft in Nederland/België voor sommigen een sterk pejoratieve klank gekregen, omdat mensen uit etnische minderheden die wel in bezit zijn van de Nederlandse/Belgische nationaliteit vaak nog steeds door velen verkeerd worden bekeken.

Asielzoeker: Persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend.Asielzoekers zijn mensen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land, bijvoorbeeld Nederland/België, bescherming of asiel te zoeken. Het aantal individuele asielaanvragen wordt geregistreerd door het Ministerie van Justitie, de bron voor deze cijfers. Iemand die zijn verblijfsland is ontvlucht en zich in een immigratieland -niet op uitnodiging van dat land- (tijdelijk) wil vestigen. Hij/zij heeft nog geen vergunning tot verblijf. Een `asielzoeker` is iemand die gevlucht is en stelt dat terugkeer naar het land van herkomst gevaar oplevert voor schending van zijn rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het EVRM. Asielzoekers vragen asiel aan in een bepaald land, waar zij denken veiliger te kunnen leven. Het asielzoeken is natuurlijk van alle tijden.

Geadopteerde: raar maar waar, hier vindt men geen definitie op dit exact woord, zelfs ook niet het woord ‘adoptiekind’. Men moet direct gaan zoeken naar het woord ‘adoptie’ of ‘adopteren’. Dus, ik als geadopteerde (wat ik ook ben) kan men niet verklaren. Heel eigenaardig in een tijd waar er zoveel neologismen ontstaan, en adoptie reeds begin jaren ’70 is ontstaan.

Als ultieme vraag: Wat is synoniem met elkaar of welk woord is een oorzaak of gevolg van het ander?

Ik heb me eerst wat ingeleefd in deze terminologie alvorens hier een duidelijke persoonlijke mening te vormen. Een beetje rond mij gekeken; individuen, cultuurgroepen en mensen waarvan ik zeker weet dat hij/zij geadopteerd zijn. Maar niet te vergeten: waarom stel ik mij die vraag? Omdat ik in de eerste plaats mij niet associeer met een paar bovenvermelde definities, laat staan geen enkele (behalve geadopteerde). Het is zeker niet de bedoeling de mensen die dat effectief zijn hiermee op een of andere manier te kwetsen. Zeker niet. Een staat, een bevolking bepaalt een beetje zelf tot welke categorie elke gemeenschap ‘moet’ behoren. Een volgende vraag – dat waarschijnlijk wel de echte vraag is – heeft mijn centrale vraag niet te maken met een gevoel, dan wel met een duidelijke definitie? Nogmaals, de twijfel slaat mij om de oren. Ik moet proberen redelijk zijn, want containerbegrippen dat is nogal wat. Vaak geassocieerd met 'problemen', wat niet altijd juist is.

Als je een buitenlandse geadopteerde bent met een duidelijke opvallende andere huidskleur, dan is het evident dat je meer wordt bekeken. Als opgroeiend kind word je dat na een poosje wel gewoon (sommige zullen het nooit gewoon worden). Ik heb er geen problemen mee, maar je voelt het nu en dan toch wel eens. Het is hetzelfde gevoel als westerse toeristen in één of ander Zuidamerikaans of Aziatisch land bekeken worden door de inwoners. Daar kies je ook niet voor, maar het is nu eenmaal zo. Dat andere bepaalde mensen ook zo over je denken heeft te maken met onwetenheid en een maatschappijfenomeen. Dit is ook logisch. Het staat niet op ons gezicht te lezen dat je een ‘vreemde’ autochtoon bent, dat je goed ingeburgerd bent, dat je de Belgische nationaliteit bezit, enzovoorts. Het verschil tussen een Indiër en een Pakistani is bijna niet te zien. Een geadopteerde Pakistaan zal je wellicht niet tegen het lijf lopen (want in de Islam is adoptie verboden). Hoe de autochtone bevolking je ook bekijkt, we zullen er gewoon mee moeten leven. De klederdracht verraadt als je geïntegreerd bent of niet. Mocht ik zuiver typische Indische klederdracht dragen, dan geef ik toch een duidelijk (verkeerd) signaal aan de mensen. Dan is het ook logisch dat je als allochtoon wordt aanzien. Als je met een bende geadopteerden van dezelfde cultuur op stap gaat, dan is deze redenering identiek hetzelfde.
Als je naam exotisch klinkt, dan gaat men al daar op af. Het omgekeerde kan ook eens voorvallen. Ooit was er eens een naamafroeping in de klas toen ik 21 jaar was. Ik had mijn vinger opgestoken toen ik mijn naam 'Jo Verhaeghe' hoorde. Op het einde vroeg de docent wie ik was, want mijn naam stond blijkbaar niet op de lijst. Ik zei dat hij mijn naam reeds had vernoemd. Dit zal ik nooit vergeten. Je mag nog zo een bruine of welke huidskleur hebben, een puur Vlaamse voornaam verwacht men soms niet. En een blanke Nederlander met een echt Hollands accent, jaren in België woont (niet hier geboren), de Belgische nationaliteit heeft aangenomen, is dat dan ook een allochtoon? Volgens de definitie wel, maar wat kan het hem/haar schelen.

En wat maakt het uit? Een definitie kan je niet veranderen. Een gevoel wel, die kan omslaan. De ene keer ga je er beter mee om, de andere keer kan je er eens goed van wakker liggen. Belangrijk is dat je weet voor jezelf waarom je geadopteerd bent of waarom je als allochtoon wordt aanzien, en voor de rest heb je een leven zoals elke mens op deze planeet.

Geen opmerkingen: